Regulamin pracy – idealny mechanizm do wprowadzenia w spółce uregulowań korzystnych dla pracodawcy

Regulamin pracy – idealny mechanizm do wprowadzenia w spółce uregulowań korzystnych dla pracodawcy

Regulamin pracy jest dokumentem określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy o czym traktuj art. 104 Kodeksu pracy.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy mają charakter semiimperatywny, co oznacza, że zawarte w nich świadczenia mogą być w wewnątrzzakładowych źródłach prawa uregulowane bardziej korzystnie niż przewidują to akty wyższego rzędu, jak np. kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe. W myśl art. 9 § 2 i 3 postanowienia normatywne regulaminu pracy, nie mogą być mniej korzystne niż uregulowania w aktach wyższego rzędu. Oznacza to także, że chociażhierarchicznie niższy akt, ale korzystniejszy dla pracownika, ma pierwszeństwo do zastosowania przed aktem wyższego rzędu. Tak samo ukształtowana jest relacja pomiędzy postanowieniami regulaminu pracy oraz umową o pracę lub pozostałymi podstawami nawiązania stosunku pracy (post. SN z dnia 27.02.2003 r., I PK 361/02).

Ustawodawca wskazał, iż w każdym regulaminie pracy muszą być ustalone następujące kwestie:

1) organizacja pracy;

2) warunki przebywania pracowników na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu;

3) wyposażenie pracowników w narzędzia, materiały, odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej;

4) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy;

5) pora nocna;

6) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę;

7) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom;

8) rodzaje pracy i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego;

9) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;

10) obowiązki pracodawcy oraz pracowników dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem umówionej pracy;

11) obowiązujący u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy;

12) informacja o karach porządkowych nakładanych na pracowników nieprzestrzegających ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Czytaj więcej na transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/te-informacje-nt-regulaminu-pracy-w-twojej-firmie-powinienes-znac/